dorpsvereniging SINT LAURENS

 

Kerken Sint Laurens gaan samen verder als één gemeente

 

De Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente in Sint Laurens zijn per 1 januari 2019 verenigd tot de Protestantse Gemeente Sint Laurens. De nieuw gevormde gemeente viert de zondagse Erediensten vanaf zondag 13 januari 2019 in de Dorpskerk,
Van Cittersstraat 69 in Sint Laurens.

Aanvang van de dienst: 10.00 uur.

De kleine kern Sint Laurens had nog steeds twee kerken die behoorden tot de Protestantse kerk Nederland, kortweg de PKN. Al jaren waren er enkele keren per jaar een gezamenlijke dienst maar overwegend hechtte ieder toch aan hun eigen gemeente, de Gereformeerde kerk aan de Noordweg en de Hervormde gemeente aan de
Van Cittersstraat.

Vanaf 2016 is de samenwerking geïntensiveerd en zijn de kansen van slagen om te fuseren onderzocht. Dit met een duidelijk doel om per januari 2019 verder te gaan als één gemeente.  De leden van beide kerken zijn gehoord en een overgrote meerderheid van de gemeenteleden hebben ingestemd met samengaan.

Niet onbelangrijk was dat beide kerken het ledental terug zal lopen. Het beroepen van een predikant werd lastig. Inmiddels is er nieuwe kerkenraad gevormd en is de procedure voor het beroepen van de predikant gestart.

De kerk aan de Noordweg is met de fusie overbodig geworden is samen met de pastorie is verkocht.

 

januari 2019

 

 

 

 

 

Met toestemming overgenomen van:

Website gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004. Redactie: G.J. Kok, Groningen

 

(OUD) NIEUWS

NA 130 JAAR LAATSTE DIENST IN KERK TE SINT LAURENS

7 JANUARI 2019 G.J. KOK

Kerk en pastorie inmiddels verkocht.

Op zondag 6 januari 2019, ’s morgens om tien uur, werd in de gereformeerde kerk te Sint Laurens, bij Middelburg, onder leiding van ds. G.J. Buunk de laatste kerkdienst gehouden.

 

Gereformeerde kerk en pastorie te Sint-Laurens.

Zoals we eerder berichtten is dit kerkgebouw bij het tot stand komen van de Protestantse Gemeente te Sint Laurens buiten gebruik gesteld (op 31 december 2018 werd de ‘Akte van Fusie’ van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente gepasseerd, waardoor de Protestantse Gemeente in het dorp per 1 januari 2019 een feit werd).

 

Aan het eind van de dienst werd door de preses van de kerkenraad het woord gevoerd. Hij memoreerde dat door de vorming van de Protestantse Gemeente een eind komt aan het bestaan van de plaatselijke Hervormde Gemeente en aan ongeveer honderddertig jaar Gereformeerde Kerk in het dorp (die op 19 mei 1889 als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)‘ geïnstitueerd werd). Meegedeeld werd dat kerk en pastorie inmiddels al verkocht zijn, maar als bouwwerken behouden blijven.

 

Gememoreerd werd voorts dat de sluiting van het gereformeerde kerkgebouw voor een aantal leden aanleiding was ‘een eigen weg te gaan’. De preses dankte hen voor hun inzet voor de Gereformeerde Kerk te Sint Laurens en sprak de hoop uit dat ze elders een warme gemeente zullen vinden.

 

Het interieur van de gereformeerde kerk te Sint Laurens.

Tenslotte werden de liturgische attributen de kerkzaal uitgedragen, te weten het avondmaalsstel, de Bijbel, de schaal van de doopvont, de paaskaars en de antependia van de avondmaalstafel en de preekstoel, waarmee op symbolische wijze de liturgie in het kerkgebouw werd afgesloten. De gemeente zong ondertussen lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

 

Herinneringsboekje.

De kerkenraad heeft ter gelegenheid van de sluiting van de gereformeerde kerk te Sint Laurens een herinneringsboekje gepubliceerd. Daarover hopen we binnenkort nader te berichten.

 

Opname van de laatste kerkdienst op 6 januari 2019

 

 

 

2018                            1924

HET ONTSTAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK

TE SINT LAURENS

13 DECEMBER 2018 G.J. KOK

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Sint Laurens ontstond als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ op 19 mei 1889. Sinds 1892 – toen de ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerken’ (resp. uit Afscheiding en Doleantie) zich landelijk verenigden tot ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ – behoorde ook de kerk van Sint Laurens daartoe.

Lees meer

 

 

 

 

Protestante Gemeente

Sint Laurens